Bezpečnost

Aktuální bezpečnostní listy pro propan a plyn ke stažení (PDF)

Z bezpečnostních důvodů se při manipulaci s LPG vyhněte následujícím situacím:

 • Kouření nebo používání jiných hořlavých zdrojů v v zóně nebezpečného prostoru
 • Použití LPG nebo plnění v místech, kde není plynový zápach zcela patrný (např. v nevětraných místnostech - zatuchlé a vlhké vůně převládají v místnosti)
 • Uvedení strojů, zařízení či techniky na LPG, když jejich držadla nebo ovládací tlačítka nefungují
 • Nefukční ovládací prvky strojů, zařízení či techniky na LPG musí být vyměněny před spuštěním do provozu!

Zápach plynu? Co dělat:

Pokud zjistíte chybu v instalaci LPG, zavolejte FLAGA Zákaznickou linku na tel. 844 111 155 nebo oprávněného technika. Opravy rozvodů LPG může vykonávat pouze vyškolený a certifikovaný technik.
 
Upozornění: Neriskujte a nepokoušejte se opravit instalaci či techniku vlastními silami. Neoprávněné manipulace se zařízením na LPG mohou vést k těžkým haváriím!

Nejdůležitější pravidla chování v situaci, kdy ucítíte plyn nebo uslyšíte šumivý zvuk úniku plynu:

Pravidlo č. 1 - Odstupte, uhašte a vyvarujte se: 

 • otevřenému ohni , kouření
 • nezapínejte žádné elektrické spínače osvětlení nebo jiné elektrické přístroje
 • nezapalujte nic sirkami nebo zapalovačemi
 • nepoužívejte telefony nebo mobilní telefony

Pravidlo č. 2 - Opuštění prostoru
Je třeba, aby nepovolané osoby co nejrychleji opustili inkriminovaný prostor směrem do vzdálenějších míst od objektu (domu, vozidla apod.)

Pravidlo č. 3 – Uzavření plynového zdroje
Otočte ruční kolečko na uzavíracím ventilu tlakové láhve směrem doprava.

Pravidlo č. 4 - Varovné chování v nebezpečné zóně
Pro nejrychlejší telefonické upozornění záchranné služby (hasiči , policie , ambulance) nebo zavoláním na Zákaznickou linku Flaga použijte telefon v sousedním objektu.
Nevstupujte do budovy, vozidla , karavanu nebo ohroženého prostoru před tím, než ji školená a kvalifikovaná osoba prohlásí jako bezpečný prostor.
Neotvírejte plynový ventil.

Pravidlo č.5 - Úkoly pro záchrannou službu
Pouze vyškolený personál a hasiči mají oprávněni kontrolovat únik plynu.
Následující činnosti jsou určeny pouze vyškolenému personálu a technikům:

 • Zkontrolovat a opravit netěsnosti
 • Zkontrolovat tlak a nepropustnost systému
 • Zapínat uzávěry plynu
 • Zkontrolovat všechny plynové spotřebiče a znovu zapnout

Pravidlo č. 6 - Před opětovným vstupem do nebezpečného prostoru

Do místnosti nebo objektu lze znovu vstupovat až poté, kdy vyškolený personál nebo hasiči potvrdí bezpečnost pobytu v této místnosti či objektu. Také dostatečné vyvětrání místnosti/objektu je naprosto nezbytné.

Lahve (Propan-butan, propan) - bezpečnostní doporučení

Prodáváme a měníme pouze bezpečné lahve s platnou tlakovou zkouškou!

Propan-butan je těžší než vzduch, se vzduchem tvoří výbušnou směs.

 • Lahev udržujte v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně a tepelných zdrojů.
  Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Lahev nikdy neumisťujte v prostorech pod úrovní terénu, v garážích, v šachtách apod. Lahev se smí používat pouze ve svislé poloze (nastojato), s výjimkou lahví s pohonným plynem (pro vysokozdvižné vozíky, označené červeně a nápisem IT + ET).
 • Před manipulací s lahví si přečtěte závazné pokyny pro manipulaci s PB lahvemi. Manipulace s lahvemi je dovolena osobám poučeným!
 • Lahev chraňte před neoprávněnou manipulací. Pokud lahev není používána, musí být vždy těsně uzavřena a opatřena (těsnou) zátkou.
 • Před výměnou lahve či jiné manipulaci se ujistěte, že jsou veškeré zdroje iniciace odstraněny.
 • Při manipulaci s lahví dbejte na to, aby byla lahev vždy uzavřena, pokud to není nezbytně nutné. Ujistěte se, že je v regulátoru vloženo vhodné a nepoškozené těsnění. Regulátor tlaku plynu přišroubujte otáčením převlečné matice doleva. Pozor - levý závit. Spoj dotáhněte
 • vhodným klíčem. Po té otevřete lahvový ventil a ověřte těsnost spoje detektorem nebo pěnotvorným roztokem.

ZÁSADA: Uchovávejte lahve mimo dosah dětí!

JE ZAKÁZÁNO ZJIŠŤOVAT NETĚSNOST OTEVŘENÝM OHNĚM!
V případě netěsnosti, která se projeví tvořením bublin pěnotvorného roztoku, případně charakteristickým zápachem po česneku, lahev okamžitě uzavřete. Místnost dobře vyvětrejte. Vyměňte těsnění v regulátoru a postup opakujte. Zjistíte-li opětovný únik plynu, lahev uzavřete, postavte ji na volné prostranství, zabraňte vstupu nepovolaných osob a zajistěte ji proti zápalným či tepelným zdrojům. Vyhledejte odbornou pomoc.

V případě požáru lahev pokud možno odstraňte z dosahu přímého ohně a tepelného záření. Lahev je nutno chladit proudem vody, uvědomit hasiče o umístěni lahví.

Politika prevence závažné havárie

Flaga s.r.o. je v současnosti významným distributorem LPG v České republice. Uplatňuje, udržuje a zlepšuje systém managementu, který zahrnuje systém řízení bezpečnosti práce, prevenci závažných havárií a péči o výrobky.

Ve svých všech činnostech Flaga, s.r.o vnímá a reaguje na požadavky všech pěti zainteresovaných stran, kterými jsou:

 • zákazníci
 • zaměstnanci
 • akcionáři
 • orgány státní a veřejné správy
 • občané a veřejnost

Aby Flaga, s.r.o byla dobrým a spolehlivým partnerem vůči výše uvedeným zainteresovaným stranám, zavazuje se vedení společnosti uplatňovat níže uvedené zásady:

 • plnit požadavky právních předpisů a všechny závazky, ke kterým se dobrovolně zavázala
 • při prodeji produktů v maximální možné míře plnit požadavky svých zákazníků
 • zvyšovat jakost, spolehlivost a konkurenceschopnost svých výrobků. K tomu využívat zpětných informací od zákazníků
 • poskytovat zákazníkům odpovídající informace o svých výrobcích, jejich bezpečném používání, přepravě, skladování a ekologicky šetrné aplikaci
 • při výběru dodavatelů materiálů, zboží a služeb spolupracovat pouze s dodavateli, kteří jsou prokazatelně schopni plnit požadavky Flaga, s.r.o
 • působit na své dodavatele, aby dodržovali platné právní předpisy a smluvní požadavky předané podniku Flaga s.r.o. s důrazem na bezpečnost, prevenci havárií, ochranu zdraví a životního prostředí
 • snižovat dopady své činnosti do všech složek životního prostředí
 • přispívat k ochraně přírodních zdrojů snižováním spotřeby energie a surovin na jednotku výroby
 • určovat kriteria, metody a zdroje potřebné pro efektivní fungování a řízení procesů. Procesy monitorovat, měřit a vyhodnocovat, stanovovat opatření pro dosažení plánovaných výsledků a neustále zvyšovat jejich výkonnost , aktualizovat kritéria, metody a zdroje pro jejich efektivní řízení
 • usilovat o neustálé zlepšování systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a systému prevence závažných havárií. Identifikovat a analyzovat rizika ohrožení života a zdraví osob, rizika havárií technických zařízení a rizika pro životní prostředí u stávajících, plánovaných a nově budovaných technologií. Na základě výstupů z těchto analýz tato rizika vhodnými opatřeními vyloučit či snížit
 • prosazovat preventivní přístup v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Požadavky na bezpečnost důsledně uplatňovat jako nedílnou součást chování všech osob přítomných v areálu společnosti
 • otevřeně komunikovat se všemi pěti zainteresovanými stranami. Poskytovat jim nezbytné informace o možných nebezpečích, environmentálních aspektech a jejich dopadech. Poskytovat informace o možnostech, jak se před nimi účinně chránit
 • u svých zaměstnanců zvyšovat vědomosti o požadavcích integrovaného systému managementu a jejich osobních odpovědnostech. Tyto znalosti a schopnosti systematicky ověřovat a rozvíjet.

Všichni zaměstnanci podniku Flaga s.r.o. a osoby pracující z jejího pověření, jsou odpovědni za plnění závazků politiky integrovaného systému řízení.Aktuální bezpečnostní listy pro propan a plyn ke stažení (PDF):

 Bezpečná láhev s pečetí kvality

O LPG

LPG je jedním z nejefektivnějších a nejčistších zdrojů energie.

Jste již náš zákazník?

Objednat si plyn online je snadné!

Pro objednávku budete potřebovat Vaše zákaznické číslo Flaga.

Objednat plyn
 

Staňte se našim zákazníkem

Zašlete nám ještě dnes nezávaznou poptávku.

Pokusíme se Vám vytvořit nejlepší možnou nabídku!

Nezávazná poptávka

 

Chcete zjistit více?

Vyplňte laskavě kontaktní formulář nebo nám zavolejte.

Kontaktovat Flagu